Sprawdź, jakie prawa Ci przysługują.
 
Obecnie obowiązujące regulacje Kodeksu pracy odpowiedzialnością za mobbing w miejscu pracy obciążają pracodawcę. Nie oznacza to jednak, że pracownik, który padł ofiarą uporczywego i długotrwałego nękania ze strony przełożonego czy współpracownika, nie może dochodzić odpowiedzialności od samego sprawcy tych zachowań. Odpowiedzialnością tą - sprawcy mobbingu (jeżeli nie jest nim sam pracodawca) zajmiemy się w osobnym artykule.
Niniejszy tekst poświęcony zostanie odpowiedzialności pracodawcy i roszczeniom, jakie przeciwko niemu przysługują pracownikowi, który padł ofiarą mobbingu. Odpowiemy w nim m.in. na pytania jakie roszczenia przysługują ofierze mobbingu i jakie warunki muszą zostać spełnione, aby pracownik otrzymał rekompensatę za uporczywe nieprzyjemności, które spotkały go w miejscu pracy. 
 
Roszczenia przysługujące z tytułu mobbingu w miejscu pracy
Wynikająca z Kodeksu pracy odpowiedzialność pracodawcy z tytułu mobbingu została ograniczona jedynie do roszczeń o charakterze majątkowym. Oznacza to, że pracownik, który padł ofiarą mobbingu nie może (powołując się na przepisy prawa) skutecznie żądać od pracodawcy chociażby przeniesienia czy zwolnienia mobbera, a jedynie zapłaty określonej sumy pieniężnej. 
 
UWAGA!
Zgodnie z przepisami prawa pracy, za mobbing odpowiada wyłącznie PRACODAWCA. Oznacza to, że to on - nawet, jeżeli nie był sprawcą mobbingu - będzie drugą stroną w sporze o zadośćuczynienie lub odszkodowanie. 
 
Kodeks pracy a odpowiedzialność za mobbing
Kodeksowe regulacje dotyczące mobbingu przewidują dwa rodzaje roszczeń przysługujących pracownikowi, który padł jego ofiarą - roszczenie o zadośćuczynienie oraz roszczenie o odszkodowanie. Pierwsze z nich ma rekompensować pracownikowi doznaną krzywdę, jeżeli mobbing wywołał u niego rozstrój zdrowia. Drugie - naprawić szkodę, jaką pracownik poniósł na skutek mobbingu lub w wyniku rozwiązania umowy o pracę tego z powodu. 
 
WAŻNE
Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy pracownikowi, który był mobbingowany przysługuje prawo dochodzenia zadośćuczynienia i odszkodowania. Kodeks Pracy nie przewiduje innych roszczeń, które przysługiwałyby wobec pracodawcy z tytułu mobbingu. 
 
ZADOŚĆUCZYNIENIE
 
Pierwszym i podstawowym roszczeniem, które Kodeks pracy przyznaje pracownikowi, który padł ofiarą mobbingu jest roszczenie o zadośćuczynienie za doznane krzywdy. Zgodnie z treścią art. 94³ § 3 Kodeksu pracy, pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. 
 
WAŻNE
Kodeks pracy nie przewiduje zadośćuczynienia dla pracownika, który padł ofiarą mobbingu, jeżeli ten nie wywołał u niego rozstroju zdrowia. Zadośćuczynienie nie przysługuje więc za samo zaistnienie mobbingu, a także jeżeli jego skutkiem są jedynie negatywne emocje pracownika takie jak smutek czy rozgoryczenie.
 
Aby uzyskać zadośćuczynienie od pracodawcy pracownik będzie musiał wykazać, że doszło u niego do rozstroju zdrowia, a także że rozstrój ten został wywołany na skutek mobbingu, którego padł ofiarą.
 
Co to jest rozstrój zdrowia?
Pojęcie rozstroju zdrowia nie zostało przez ustawodawcę wyjaśnione ani sprecyzowane. Jego wykładnią zajęło się orzecznictwo, które pod pojęciem rozstroju zdrowia rozumie dysfunkcję organizmu człowieka wywołaną zakłóceniem funkcjonowania poszczególnych jego systemów i układów, w tym układu nerwowego. Rozstrój zdrowia jest więc pojęciem szerszym niż tylko uszkodzenie ciała i dotyczy także sfery zdrowia psychicznego. 
 
Wysokość zadośćuczynienia
Przepisy Kodeksu pracy nie określają wysokości zadośćuczynienia, jakiego mobbingowany pracownik może dochodzić od swojego pracodawcy. Ustawodawca nie określił także widełek, w jakich owo zadośćuczynienie miałoby się mieścić. Oznacza to, że kwota zadośćuczynienia musi zostać określona odrębnie w każdym przypadku, a jej wysokość musi być adekwatna do krzywd pracownika.
 
Co będzie miało wpływ na wysokość zadośćuczynienia?  
Przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia należnego pracownikowi, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia znaczenie będą miały czynniki takie jak:
● stopień rozstroju zdrowia
● rodzaj i charakter doznanych dolegliwości
● długotrwałość dolegliwości, w tym długość okresu rekonwalescencji, długość okresu pozostawania na zwolnieniu lekarskim 
● wpływ doznanego rozstroju zdrowia na zdolność do pracy
● długotrwałość i stopień nasilenia mobbingu
● charakter zachowań, jakich ofiarą padł pracownik
● zachowanie pracodawcy, np. brak podjęcia kroków mających na celu przeciwdziałanie mobbingowi mimo jego zgłaszania pracodawcy 
 
 
ODSZKODOWANIE
 
Drugim rodzajem roszczenia, którego może dochodzić od pracodawcy pracownik, który padł ofiarą mobbingu jest odszkodowanie. Roszczenie to zostało uregulowane w art. 94³ § 4 Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.
Rolą odszkodowania jest więc naprawienie szkody majątkowej, jaką pracownik poniósł w związku ze stosowanym wobec niego mobbingiem. 
 
UWAGA!
Jeszcze do niedawna odszkodowania mógł się domagać jedynie pracownik, który rozwiązał z pracodawcą umowę o pracę podając mobbing jako przyczynę (lub jedną z przyczyn) rozwiązania stosunku pracy. Zmiana Kodeksu pracy, która weszła w życie z dniem 7 września 2019 r. przyznała to uprawnienie także pracownikom, którzy na skutek mobbingu doznali szkody niezależnie od tego czy stosunek pracy trwa czy został rozwiązany. Obecnie, aby domagać się odszkodowania nie jest więc konieczne rozwiązanie stosunku pracy.
 
Wysokość odszkodowania
W przeciwieństwie do zadośćuczynienia, w przypadku odszkodowania ustawodawca określił jego dolną granicę odwołując się do minimalnego wynagrodzenia za pracę. Maksymalne granice odszkodowania nie zostały określone. 
 
Co będzie miało wpływ na wysokość odszkodowania?  
Na wysokość odszkodowania wpływ będą miały m.in.:
● hipotetyczny czas trwania stosunku pracy, gdyby pracownik nie został ofiarą mobbingu
● wysokość poniesionej przez pracownika na skutek mobbingu szkody
● staż pracy 
● opinia o pracowniku, w tym jego współpracowników 
● wysokość utraconych zarobków

Padłeś ofiarą mobbingu?  

22 sierpnia 2019

Ta strona internetowa została zrobiona w 

  kreatorze www WebWave.